خانم سمیه سعیدی

مشاور ارشد بالینی با گرایش خانواده درمانی

رزرو آنلاین 88216100 - 021 دانلود رزومه
خانم سمیه سعیدی

حوزه فعالیت:

 • درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﻮزه اﺿﻄﺮاب
 • اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 • وﺳﻮاس
 • اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ
 • زوج درﻣﺎﻧﮕﺮ

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با گرایش خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

 • درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ حوزه فردی (اﺿﻄﺮاب اﻓﺴﺮدﮔﯽواﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ) از 1394 تاکنون
 • زوج درﻣﺎﻧﮕﺮبالینی از 1395 تاکنون
 • مدرس دانشگاه
 • ﻃﺮاح ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ( آﻣﺎر و رﺷﺪ) 1394 ﺗﺎ 1395
 • دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی 1394-1393
 • ﻣﺪرس آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮرﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻣﺪرس ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﺎر روش ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ1392 ﺗﺎ 1393
 • ﻣﺪرس آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 1391 ﺗﺎ 1394
 • ﻣﺪرس اﺻﻮل ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 1391 ﺗﺎ 1394
 • در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی ﺣﻮزه ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻓﺮاد در دوره ﺗﺮک ﻣﻮاد و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ راه اﺣﯿﺎ واﻗﻊ در ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
 • در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، زوج درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ آﺗﯿﻪ درﺧﺸﺎن ذﻫﻦ واﻗﻊ در وﻧﮏ
 • در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺎﯾﮑﻮﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ آرﻣﺎن واﻗﻊ در وﻧﮏ
 • در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، زوج درﻣﺎﻧﮕﺮ و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت ﺣﻮزه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روان آرام واﻗﻊ در ﻣﻼﺻﺪرا

سوابق علمی،آموزشی و کارگاهی:

 • دارای ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS از اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﺮان
 • دارای ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار AMOS از اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﺮان
 • دارای ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار LISREL از اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﺮان
 • دارای ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار Smart PLS از اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﺮان
 • دارای ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار CMA2 از اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری اﯾﺮان
 • ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺰﻣﻦ: ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ، دﮐﺘﺮدهقانی و دکتر تقوی 1392 ﺗﺎ 1394
 • شرکت در ﮐﺎرﮔﺎه 106ﺳﺎﻋﺘﻪ CBT ، ﻣﺪرﺳﺎن: دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺗﺎﺑﯽ و دﮐﺘﺮ ﻻدن ﻓﺘﯽ
 • شرکت در ﮐﺎرﮔﺎه 8 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﺪرس: دﮐﺘﺮﻃﻬﻤﺎﺳﯿﺎن
 • شرکت درﮐﺎرﮔﺎه 16 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﮑﺲ ﺗﺮاﭘﯽ، ﻣﺪرﺳﺎن: دﮐﺘﺮ راﺣﻠﻪ اﻣﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎﻧﯽ
 • دوره کارورزی، 80 ﺳﺎﻋﺖ observeدر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺗﺎﺑﯽ
 • کارورزی80 ﺳﺎﻋﺖ observeدر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﮐﺎرﯾﻨﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﯿﺎن
 • کارورزی بمدت 60 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮح ﺣﺎلﮔﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
تماس با ما نوبت دهی سریع