خانم محبوبه خواجه رسولی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

رزرو آنلاین 021-88216100 دانلود رزومه
خانم محبوبه خواجه رسولی

دارای پروانه اشتغال نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی به شماره 3840

حوزه فعالیت:

 • ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده
 • ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ازازدواج
 • زوج درﻣﺎﻧﯽ
 • درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ
 • درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ارﺗﺒﺎطﯽ
 • درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ
 • درﻣﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دردهای ﻣﺰﻣﻦ
 • ACT

سوابق تحصیلی:

 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ، تهران، ﺳﺎل 1388
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎوره و راهنمایی از داﻧﺸﮕﺎه اراک ﺳﺎل 1382

سوابق کاری:

 • درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﻣﺸﺎور ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ- واحد اراک 88 تا94
 • درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﻣﺸﺎور ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اراک 89 – 93
 • درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﻣﺸﺎور ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و بهداشت روان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اراک 90 -93
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﻮابگاهای داﻧﺸﮕﺎه های اراک، آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اراک
 • ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن مهارتهای زﻧﺪﮔﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 88 ﺗﺎ 89 ، در داﻧﺸﮕﺎه اراک 90 تا 92 و در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ به ﻣﺪت ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎل 1391
 • ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎب آوری در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اراک، بهمن 92
 • ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه های ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه های داﻧﺸﮕﺎه اراک- اﺳﻔﻨﺪ92
 • ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه “ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن” ﺑﺮای ﻣﺸﺎوران ﻣﻘﺎطﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن منطقه1 آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اراک،بهمن92
 • ﺑﺮﮔﺰاری کارگاههای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درد ﻣﺰﻣﻦ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ کیهان،تهران، دی ﻣﺎه93
 • ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺎههای مهارتهای زﻧﺪﮔﯽ (وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن)، ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج، درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ، درﻣﺎن های رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دردهای ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎب آوری، و درﻣﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ
 • درﻣﺎﻧﮕﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دردهای ﻣﺰﻣﻦ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ درﻣﺎن در اراک، ﺳﺎلهای 90 ﺗﺎ 93
 • ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﺳﻤﯿﻨﺎرهای “ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هیجانات و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ” ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎپ در آذر ﻣﺎه 96
 • درﻣﺎﻧﮕﺮ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده، درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﻣﺸﺎور ازدواج در ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ آتیه درﺧﺸﺎن ذهن درتهران
 • درﻣﺎﻧﮕﺮ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶ از ازدواج در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ روزبه تهران
 • درﻣﺎﻧﮕﺮ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶ ازازدواج در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ کیهان

مقالات:

 • ﺧﻮاجه رﺳﻮﻟﯽ ، م؛ دهقاﻧﯽ، م. (1389). ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روﯾﮑﺮد طﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ. ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اردیبهشتﻣﺎه1398
 • ﺧﻮاجه رﺳﻮﻟﯽ، م؛دهقانی، م؛ ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻓﺮد، ع.ر. رابطه ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﯽ وﺗﺮس از درد ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ به درد ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات. ﻓﺼﻠﻨﺎمه پژوهش در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. 34-49 :(2) 11؛1369

ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه و زﯾﺮ ﭼﺎپ:

 • دهقانی،م؛ ﺧﻮاجه رﺳﻮﻟﯽ، م؛ ﻣﺤﻤﺪی، س؛ ﻋﺒﺎﺳﯽ، م. (1391) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎب آوری ﺧﺎﻧﻮاده. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﮋه.تهران (ترجمه،چاپ ﺷﺪه)
 • دهقانی، م؛ ﺧﻮاجه رﺳﻮﻟﯽ، م؛ و همکاران (1395) رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ.اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ. تهران(ﺗرجمه، ﭼﺎپ ﺷﺪه)
 • دهقانی، م؛ خواجه رﺳﻮﻟﯽ، م.(1396) درد ﻣﺰﻣﻦ (ﺷﻨﺎﺧﺖ درد و ﺷﯿﻮه های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن) اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ. تهران.(ﺗﺎﻟﯿﻒ، ﭼﺎپ ﺷﺪه)
 • ﺧﻮاجه رﺳﻮﻟﯽ، م.(ﺗﺄﻟﯿﻒ، در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم).غلبه ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎری (راهنمایی ﺑﺮای درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن) اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ.تهران

ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه های آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻨﮕﺮه ها:

 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده.اردیبهشت ﻣﺎه1387
 • ﺷﺮﮐﺖ در چهارمین ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. اردیبهشت ﻣﺎه1389
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1381
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ- رﻓﺘﺎری اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ، داﻧﺸﮕﺎه شهیدبهشتی اردیبهشت1387
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن-مداخله و درﻣﺎن، دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره زﻧﺪﮔﯽ مهرماه 1392
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺼﺎحبه، ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ دهقانی، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره و روان درﻣﺎﻧﯽ کیهان، مهرﻣﺎه 1392
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ، دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﻠﻮ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره زﻧﺪﮔﯽ دی ﻣﺎه1392
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻊ اﺿﻄﺮاﺑﯽ، دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪی، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره زﻧﺪﮔﯽ، بهمن ﻣﺎه 1392
2 نظرات
جدیدترین ها
قدیمی ها بیشتر رای
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها
مهرشاد
8 ماه قبل

مهرشاد ۱۷ ساله از کرج مشکلم اینه که همه همسنای من رل دارن فقط من ندارم مگه من چیزی ازشون کم دارم تورخدا کمک کنین با یه دختر دوست شم

شاهد
1 سال قبل

سلام وقت بخیر
بنده ی سوال دارم یا بهتر بگم ی مشکل دارم که کلافم کرده
من الان نزدیک ۵ ماه هست که اقدام به متاهل شدن کردم ونامزد هستم من دختری را انتخاب کردم که نزدیک ۱۰ سال باهم اختلاف سنی داریم واز من کوچیک تر هست من به مادرم گفتم که قبل خواستگاری هم این مسئله را با حساست ازشون بپرسه که اگه مشکلی هست که دیگه اصلا به خواستگاری هم نریم بهشون زحمت بدیم واوناهم گفتم اصلا هیچ مشکلی نداره همینکه سالمه ودستش تو جیب خودشه معلومه پسر خوبیه واز این حرف ها .
ما بعد تاییدیه گرفتن اولیه رفتیم خواستگاری ومن شب خواستکاری این مسئله را باز هم از نامزدم پرسیدم واون هم همین جمله هارو گفت الان بعد دو سه ماه برگشته میگه من پشیمونم اخه اگه قبلش میگفتن بازم ی چیزی منم خانوادم خیلی حساسن رو اینکه خدایی نکرده اگه نامزدی به هم بخوره کلآ خونوادم ناراحت میشن واز طرفی نامزدم نوه عموم میشه وخونواده نامزدم به این وصلت کاملا راضی هستن واگه این اتفاق بیفته واقعا نمیدونم چیکار کنم لطفا منو راهنمایی کنید

پاسخگوی شما 9 صبح الی 9 شب

phone تماس با ما formنوبت دهی سریع