خانم منصوره آقایی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

phone گرفتن وقت مشاوره phone دانلود رزومه
خانم منصوره آقایی

ﺗﺤﺼﯿﻼت :

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره

روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ :ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری و ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ

ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮدی . درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ .اﺿﻄﺮاب .ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ .ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
زوج درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮان

ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره :۷۰۵۱۱

ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری

ﻣﺸﺎور و رواﻧﺪرﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره روان آرام ..ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﺷﺶ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻣﺪرس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در دﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮان ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺮاﻓﺖ و ﻓﻨﻮن ﻣﺸﺎوره ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﺎن
ﻣﺪرس ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

دوره ﻫﺎ

ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

دوره ﺳﻮﭘﺮ وﯾﮋن .ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺪﻧﯽ
زوج درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ؛ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺗﺎﺑﯽ
درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﻣﺪرﺳﺎن :دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺗﺎﺑﯿﺎن و ﻓﺘﯽ
ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج .ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮد واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ؛ﻣﺪرس: دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ

4.6/5 - (121 امتیاز)
بپیوندید
اطلاع از

5 نظرات
جدیدترین ها
قدیمی ها بیشتر رای
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها
اناهیتا
7 ماه قبل

سلام من یک نفر رو خیلی دوست داشتم باهاش دوست باشم ولی نشد چون ماباهم چت میکردیم و اینا بعد یک روز بهش گفتم میشه پیش من بشینی انگار میخواست یک نفر دیگه هم بشینه گفتم که نمیشه ۳ نفری ولی اون☹ می‌کرد رفتم پیویش گفتم چرا اینطوری میکنی من دامن تورو نگرفتم عثابش خورد شد و قهر کرد وقتی باهم چت میکردیم و دوست بودیم همیشه خوشحال بود ولی قهر کردیم انگاری خودش هم ناراحت هست هر دو کلاس هفتم من ۱۳ اون ۱۴
لطفا بگید این چه نشونه ای داره

امیر نادری
7 ماه قبل

با سلام بنده نادری هستم سن 55سال ودیابت نوع دو کنترل شده 120تا130قندم رابطه دو بار در هفته رادارم ولی نغوظ کامل ومقداری نرم است عفو میفرماییدچاره ایی دارد

منصوره فرهادی (کارشناس تیم محتوای روان آرام)
7 ماه قبل
پاسخ به  امیر نادری

سلام دوست عزیز؛ دارو درمانی نیاز هست.

مریم
9 ماه قبل

سلام من15 سالمه همونطو ر که گفتم زندگیم تباه کردن زنداداشم که ازم بزرگتره همش باهام دعوا داره تو خونه خودمون از دستش فراریم چون هی بهم تیکه میندازه هم میگه فقط قد کشیدی ایا این حرف درستیه یا خیلی کار های زشتی که گفتنش واسم سخته یک بار جلوش ایستا دم همون بزرگترین اشتباه زندگیم شدتاجایی که نه تنها خونوادم بلکه می خواست جلو دوستام هم منو خراب کنه وقتی دوستام متوجه شدن بد بهم فشار اوردن 9 ماه انقدر غصه و جوش زدم افسرده شدم شب ها اصلا خوابم نمیبرد زیر چشام خالی بود و سبز ذهنم کلا بهم ریخت 1 بار قصد خود کشی داشتم قفسه سینم تنگی می کرد هیچ چیزی خوشحالم نمکنه خیلی عصبانی میشم دستام میلرزه می خو ام درست رفتار کنم نمی تونم چطوری خودمو جمع و جور کنم تو رو خدا کمکم کنین

غلامعلمی
7 ماه قبل
پاسخ به  مریم

با بی اهمیتی از کنارش رد شو

پاسخگوی شما 9 الی 21

88216100 نوبت‌دهی مشاوره