خانم منصوره آقایی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

phone گرفتن وقت مشاوره phone دانلود رزومه
خانم منصوره آقایی

ﺗﺤﺼﯿﻼت :

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره

روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ :ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری و ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ

ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮدی . درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ .اﺿﻄﺮاب .ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ .ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
زوج درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮان

ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره :۷۰۵۱۱

ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری

ﻣﺸﺎور و رواﻧﺪرﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره روان آرام ..ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﺷﺶ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻣﺪرس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در دﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮان ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺮاﻓﺖ و ﻓﻨﻮن ﻣﺸﺎوره ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﺎن
ﻣﺪرس ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

دوره ﻫﺎ

ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

دوره ﺳﻮﭘﺮ وﯾﮋن .ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺪﻧﯽ
زوج درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ؛ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺗﺎﺑﯽ
درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﻣﺪرﺳﺎن :دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺗﺎﺑﯿﺎن و ﻓﺘﯽ
ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج .ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮد واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ؛ﻣﺪرس: دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ

4.6/5 - (121 امتیاز)
1 نظرات
جدیدترین ها
قدیمی ها بیشتر رای
Inline Feedbacks
مشاهده همه کامنت ها
مریم
1 ماه قبل

سلام من15 سالمه همونطو ر که گفتم زندگیم تباه کردن زنداداشم که ازم بزرگتره همش باهام دعوا داره تو خونه خودمون از دستش فراریم چون هی بهم تیکه میندازه هم میگه فقط قد کشیدی ایا این حرف درستیه یا خیلی کار های زشتی که گفتنش واسم سخته یک بار جلوش ایستا دم همون بزرگترین اشتباه زندگیم شدتاجایی که نه تنها خونوادم بلکه می خواست جلو دوستام هم منو خراب کنه وقتی دوستام متوجه شدن بد بهم فشار اوردن 9 ماه انقدر غصه و جوش زدم افسرده شدم شب ها اصلا خوابم نمیبرد زیر چشام خالی بود و سبز ذهنم کلا بهم ریخت 1 بار قصد خود کشی داشتم قفسه سینم تنگی می کرد هیچ چیزی خوشحالم نمکنه خیلی عصبانی میشم دستام میلرزه می خو ام درست رفتار کنم نمی تونم چطوری خودمو جمع و جور کنم تو رو خدا کمکم کنین

پاسخگوی شما 9 الی 21

88216100 نوبت‌دهی مشاوره