دکتر سبحان پورنیکدست

روان درﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻮزه ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

رزرو آنلاین 88126100 - 021 دانلود رزومه
دکتر سبحان پورنیکدست

دارای مجوز و پروانه اشتغال رسمی تهران از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران(3977)

حیطه فعالیت:

 • روان درﻣﺎﻧﯽ
 • ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ
 • رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻮزه ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

               

سوابق تحصیلی دکتر سبحان پور نیکدست :

مقطع دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ (رﺗﺒﻪ 27 ﮐﺸﻮری ﮐﻨﮑﻮر دﮐﺘﺮی ﺳﺎل 1391) ﻣﻌﺪل :33/19

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه فاطمیه (س) شیراز

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

کارشناسی رشته روانشناسی

سوابق حرفه ای و شغلی:

 • کارورزی بالینی در بیمارستان روانپزشکی آزادی
 • مشاوره در کلینیک تخصصی شهرداری منطقه 5 تهران
 • کارورزی بالینی در مطب پرفسور عباس ابوالقاسمی
 • مشاور در کلینیک مشاوره مهرآور و کلینیک مشاوره آوان
 • مشاور در مرکز مشاوره و پایش سلامت بیمارستان بعثت
 • مشاور در کلینیک تخصصی پارسیان البرز

تدریس:

 • روانشناسی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی نیمسال دوم 91
 • روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی نیمسال اول 92
 • روانشناسی و اخلاق حرفه ای در دانشگاه جامع علمی سازمان تاکسیرانی شهر تهران

کارگاه های آموزشی دکتر سبحان پورنیکدست :

 • کارگاه رفتار درمانی شناختی اختلال وسواسی جبری
 • کارگاه حساسیت زدایی با بازپردازش حرکات چشم
 • کارگاه مقدمات خانواده درمانی به روش سیستمی مینوچین

مقالات همایش های ملی و بین المللی:

 • رابطه نگرش مذهبی و سبکهای فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان، همایش ملی سلامت معنوی، (نویسنده مسئول)
 • ارتباط علائم استرس پس از سانحه (PTSD) با تاب آوری و دینداری در زلزله زدگان ورزقان، ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا (نویسنده اول)
 • مطالعه مروری در بررسی نقش سلامت معنوی بر ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی، اولین همایش ملی سلامت معنوی (نویسنده اول)
 • تاثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت(نویسنده سوم)
 • مقایسه نوجوانان با نگرش مذهبی بالا و پایین از لحاظ سازگاری تحصیلی، عاطفی و اجتماعی و گرایش به اعتیاد ، اولین همایش ملی سلامت معنوی(نویسنده مسئول)
 • مقایسه تاب آوری و سرسختی روانشناختی در زلزله زدگان با نگرش مذهبی بالا و پایین، ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا(نویسنده اول)
 • تاثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی(نویسنده سوم)

مقالات علمی و پژوهشی و  ISC:

مقالات علمی و پژوهشی انجام شده توسط دکتر سبحان پورنیکدست .

 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، )نویسنده سوم(.
 • مقایسه نوجوانان با نگرش مذهبی بالا و پایین از لحاظ سازگاری تحصیلی، عاطفی و اجتماعی و گرایش به اعتیاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی، )نویسنده اول(.
 • بررسی و مقایسه اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس و چندوجهی معنوی مذهبی بر شدت علائم روانشناختی )اضطراب، افسردگی، جسمانی سازی( در بیماران مبتلا به سوء هاضمه کنشی، مجله علمی و پژوهشی روانشناسی و دین، در حال چاپ،(نویسنده مسئول).
 • اثربخش آموزش گروهی به شیوه یکپارچه توحیدی بر سطح پرخاشگری، مجله علمی و پژوهشی روانشناسی و دین،(نویسنده سوم(.
 • امید به زندگی، تاب آوری و بخشش، به عنوان پیش بین های جهت گیری مذهبی درونی در سربازان، مجله علمی وپژوهشی روانشناسی نظامی، )نویسنده اول(.
 • Modeling the paths between spiritual intelligence and psychological well-being in adolescents with impaired vision the mediating role of resiliency and social support, Indian Journal of Scientific Research, نویسنده مسئول) (
 • The Effectiveness of Life Skills Training on Achievement Motivation and Life Satisfaction of Students, Journal of Educational and Management Studies, (نویسنده مسئول)
 • Effectiveness of Multi-modal Lazravs and Multi-modal Spiritual – Religious, of Physical Symptoms and Quality Life in Patients with Functional Dyspepsia, Journal of Asian Scientific Research,(نویسنده مسئول)
 • Comparison of Mental Health and Aggression in Two Groups of Student’s Using and not Using Internet, Journal of Life Science and Biomedicine, (نویسنده سوم)
 • Predicting Bullying of Boys at Schools through Neo Personality Dimensions and Religious Attitudes, spectrum: a journal of multidisciplinary research,

(نویسنده اول)       

 • Evaluation of Students’ Mental Health and Relation to Resilience and Copping Styles, International Journal of School Health, (نویسنده پنجم)

 

مقالات  ISI:

 • Effectiveness of Integrated Treatment Spiritual – Religious (R/S) on Reducing the Symptoms of Premenstrual Syndrome”, MARTINIA Journal,( نویسنده مسئول)
 • Hardiness, Hopefulness and Forgiveness as Predictors of Internal Religious Orientation among Adolescents”, MARTINIA Journal (نویسنده مسئول)
 • Early maladaptive schemas as predictor of adolescents runaway, Archives of Psychiatry and Psychotherapy,( نویسنده چهارم )
 • Efficacy of Mindfulness-based Therapy Efficacy in Reducing Physical Symptoms an Increasing Specific Quality of Life in Patients with Functional Dyspepsia, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences,(نویسنده اول)

طرحهای پژوهشی:

 • اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺎب آوری و ﺑﺨﺸﺶ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ در ﺳﺮﺑﺎزان. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻃﺮح ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ. (ﻣﺠﺮی ﻃﺮح)
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﺮورش ﻧﻈﺎﻣﯽ(اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﯾﮕﺎﻧﯽ) ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ (اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزی) در ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻃﺮح ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ. (ﻣﺠﺮی ﻃﺮح).

ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ

 • دکتر ﺳﺒﺤﺎن ﭘﻮرﻧﯿﮑﺪﺳﺖ، ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮم دل، ﺳﻌﯿﺪ رﺟﺒﯽ. (1394). ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات آرﻧﺎ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید